header afb

 • Home
 • Politica de protectie a datelor cu caracter personal

Politica de protectie a datelor cu caracter personal

 

SC ALLIANCE Finance Broker SRL colectează şi procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite.

In sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR) datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect.

Prelucrarea înseamnă operaţiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal.

SC ALLIANCE Finance Broker SRL  isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.

Ne-am luat angajamentul sa respectam actuala reglementare aflata in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, in special urmatoarele principii ce guverneaza prelucrarea:

•           Principiul prelucrarii datelor in mod legal, echitabil, transparent

•           Principiul prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri determinate;

•           Principiul colectarii de date adecvate, pertinente si neexcesive scopului prelucrarii;

•           Principiul informarii persoanei fizice vizate;

•           Principiul limitatii stocarii datelor;

•           Principiul protectiei si securitatii datelor cu caracter personal.

I. SC ALLIANCE Finance Broker SRL prelucreaza urmatoarele categorii de date personale:

 1. date de identificare: nume, prenume, nume anterior (dacă este cazul), numele mamei inainte de casatorie, porecla/pseudonimul, CNP (echivalentul acestuia pentru persoane străine), seria şi numărul actului de identitate, al paşaportului, al permisului de şedere şi alte informaţii conţinute în acestea (de ex: data şi locul naşterii, cetăţenia, naţionalitate, ţara de origine), adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online;
 2. informații referitoare la ocupaţia, numele angajatorului, natura activităţii proprii, funcţia publică deţinută (dacă este cazul), expunerea politică (dacă este cazul);
 3. informaţii de natură financiară (de ex: venituri, cheltuieli, bunuri mobile sau imobile aflate in proprietate sau in chirie;
 4. informatii bancare (istoricul bancar, identificarea bancilor cu care se afla deja intr-o relatie contractuala – credit, cont curent, cont economie, etc)
 5. informaţii privind nivelul de cunoştinţe şi experienţă (studii, diplome, etc);
 6. semnătura;
 7. informatii privind viata privata (de exemplu stare civilă și situația familiala)
 8. numele şi prenumele membrilor de familie, loc de muncă, funcţie/profesie;
 9. imagine (act de identitate);
 10. informaţii referitoare la litigii (daca e cazul);

II. Utilizarea datelor personale. SC ALLIANCE Finance Broker SRL colectează şi prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. furnizarea de produse şi servicii de brokeraj de credite prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locaţii fizice, internet, telefon etc.);
 2. identificarea persoanelor vizate atât în locaţiile fizice, cât şi prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poştă, internet);
 3. efectuarea de analize preliminare (de ex: calcule preliminare orientative, scoring bancar), prin care se urmăreşte incadrarea clientului pe anumite variante de credit si pe anumite banci, cu scopul de a decide cu privire la oferta potrivita conform situatiei si solicitarilor clientului;
 4. centralizarea operaţiunilor şi menţinerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informaţiile cu privire la persoanele care au solicitat serviciile noastre;
 5. contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoştinţă/notifica informaţii despre produsele contractate (de ex: posibilitati de recalculare sau refinantare a creditului, posibilitati de a accesa un alt credit bancar, depasire termen scadent, modificare/completare caracteristici/costuri/funcţionalităţi/beneficii produse);
 6. furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex: informaţii privind asigurarile necesare creditului, informatii privind serviciile cabinetelor notariale, informatii adiţionale despre produse, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigaţii cu privire la disfuncționalităţi ale produselor şi serviciilor oferite, soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi petiţiilor formulate);
 7. realizarea de activităţi de marketing a SC ALLIANCE Finance Broker SRL de tip general, activităţi de fidelizare a clientelei şi realizarea de sondaje;
 8. efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât şi cu privire la portofoliul de clienţi, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea de produse/servicii, precum şi efectuarea de studii şi analize de piaţă cu privire la produse/servicii;
 9. analizarea riscurilor;
 10. arhivarea atât în format fizic, cât şi electronic a documentelor impuse prin lege (EX: CONFORM oug52/2016 - Preinformarea Contractuala sau Fisa Europeana de Informatii Standardizate-FEIS) realizarea de servicii de registratură a corespondenţei adresate bancilor şi expediată de către societate, inclusiv prin intermediul curieratului;
 11. soluţionarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiţii/plângeri/solicitări la care societatea este parte;
 12. realizarea de raportări către instituţiile competente conform reglementărilor legale aplicabile (daca e cazul);

III. SC ALLIANCE Finance Broker SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile menţionate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

-       in baza interesului brokerului de credite autorizat la ANPC nelegat-fara consiliere, privind finalizarea unui dosar de credit (asistarea in completarea actelor necesare depunerii dosarului de credit, intocmirea dosarului de credit, semnarea contractului de credit bancar la care dumneavoastră sunteţi parte si disbursarea creditului) sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (de ex: efectuarea de calculi preliminare, intocmirea scoringului bancar, generarea de costuri si grafice informative);

-       în baza unei obligaţii legale (desfasurarea activitatii reglementate de broker de credite conf OUG 52/2016.);

-     în baza interesului legitim SC ALLIANCE Finance Broker SRL (de ex: respectarea obligatiilor, a clauzelor si a fluxului de lucru rezultate din contractul de colaborare incheiat cu bancile partenere);

IV. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

-       persoană vizată şi reprezentanţii legali ai persoanei vizate;

-       reprezentantul desemnat al operatorului;

-       partenerii contractuali ai operatorului (bancile comerciale, institutiile financiar bancare si non-bancare);

-       furnizorii implicaţi în mod direct/indirect în desfăşurarea obiectului de activitate al societăţii (furnizori de servicii: IT (mentenanţă, dezvoltare software), arhivare în format fizic şi/sau electronic; curierat; utilităţi; audit; serviciilor de suport);

-       societati de asigurare şi birouri notariale;

-      autorităţi publice centrale şi locale (de ex: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, etc) din Romania şi din alte ţări, organe ale poliţiei, la solicitarea expresa a acestora;

-       consultanţi externi care ne acordă consultanţă sau ne asistă în exercitarea şi apărarea drepturilor în instanţă (daca e cazul);

-       instituţii de investigare şi suport pentru incidente de securitate cibernetică.

V. Transferul datelor personale in strainatate

SC ALLIANCE Finance Broker SRL nu va transfera datele dvs. personale in strainatate decat cu acordul dvs. sau in anumite cazuri pe care legea le impune.

VI. Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate pe tot parcursul relaţiei şi după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile în domeniu. In cazul cererilor neconcretizate, durata pastrarii datelor cu caracter personal va fi de 15 zile.

VII. Securitatea datelor cu caracter personal

Masuri de securitate a datelor cu caracter personal :

 • Site-ul foloseste masuri de securitate adecvate (SSL Software) pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in baza noastra de date;
 • Implementarea protectiei antivirus;
 • Luarea de masuri legale, organizatorice si tehnice necesare pentru a proteja datele personale impotriva accesului neautorizat;
 • Pastrarea de catre angajati a securitatii prelucrarilor (clauze contractuale);
 • Back-up;
 • Pseudonimizarea si criptarea datelor cu caracter personal ( se recomanda utilizatorilor la crearea contului o parola formata din mai multe caractere, cifre si litere).

Operatorul are dreptul de a aduce modificari si completari la aceasta Politica de protectie a datelor cu caracter personal fara consitamantul utilizatorului.

VIII. Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:

 1. dreptul la informare - dreptul de a primi informaţii detaliate privind activităţile de prelucrare efectuate de SC ALLIANCE Finance Broker SRL conform celor prevăzute în prezentul document;
 2. dreptul de acces - poate solicita şi obţine confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către SC ALLIANCE Finance Broker SRL., iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum şi anumite informaţii. La cerere, SC ALLIANCE Finance Broker SRL. va elibera şi o copie a datelor cu caracter personal prelucrat.
 3. dreptul la rectificare – dreptul de a obţine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte şi completarea celor incomplete;
 4. dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situaţiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimţământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obţine ştergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări SC ALLIANCE Finance Broker SRL poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal şi să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – în situaţiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactităţi sau în cazul în care prelucrarea este ilegală şi nu se doreşte ştergerea datelor, ci doar restricţionarea);
 6. dreptul de opoziţie – se poate opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al SC ALLIANCE Finance Broker SRL (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exerciţiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită SC ALLIANCE Finance Broker SRL;
 7. dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai:

-       pentru datele cu caracter personal furnizate de către Client SC ALLIANCE Finance Broker SRL;

-       dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate;

-       dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimţământul persoanei vizate.

 1. dreptul de a depune plângere - poate depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SC ALLIANCE Finance Broker SRL. la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 2. dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământ, acesta poate fi retras oricând. In acest caz SC ALLIANCE Finance Broker SRL nu va mai putea sa va ofere in continuare servicii de brokeraj de credite sau alte informatii din domeniul pietei financiar-bancare. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 3. drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor şi produselor SC ALLIANCE Finance Broker SRL – în cazul în care SC ALLIANCE Finance Broker SRL ia decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate:

-       cere şi obține intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare;

-       îşi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare;

-       contesta decizia.

Clientul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul SC ALLIANCE Finance Broker SRL din Bld Unirii nr 9, bl 2A, sc A, et 2, ap 6, Sector 4, Bucuresti, cp 040102, telefon: 0722.623.364 / 0723.156.990 sau prin mijloace de comunicare la distanta utilizand datele de contact ale Ofiterului cu protectia datelor cu caracter personal al societatii:

-       E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ofiter protectia datelor cu caracter personal (DPO): Radu Chirodea    23.05.2018