A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

header afb

Termeni Specifici

AEGRM  - Arhiva Electronicǎ de Garanţii Reale Mobiliare.
Acord CRB  - Acordul scris al clientului, în baza căruia o instituţie de credit solicitǎ de la Centrala Riscurilor Bancare (CRB) informaţii de risc bancar cu privire la client (ex. : informaţii cu privire la credite, angajamente de platǎ, fraudǎ ).
Asigurare de viaţă atasatǎ creditului  – Poate fi poliţa de asigurare de viaţǎ, de grup sau individualǎ, prin care banca este desemnata beneficiarǎ pe perioada derulǎrii creditului.
Analiza dosarului  - Pentru solicitarea unui credit, completati o cerere de credit şi o depuneti impreunǎ cu actele pe care banca vi le solicitǎ pt demonstrarea venitului; se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de cǎtre comisia specializatǎ a băncii, iar în urma acesteia se stabileste dacă solicitantul va fi creditat sau nu.
Bancomat  – Automat bancar care permite retragerea şi depunere de numerar şi alte tranzactii bancare electronice cu ajutorul unui card bancar şi în baza unor instructiuni speciale (inserare PIN, selectarea operaţiunii din meniu etc.). I se mai spune şi ATM – Automatic Teller Machine
Baza de calcul a venitului  - Este modul în care se calculeazǎ venitul care se va lua în considerare la acordarea creditului; se pot lua în considerare venitul solicitantului, venitul cumulat al solicitantulului şi al soţiei/soţului; venitul luat în calcul este cel din: salariu, comisioane, contracte de colaborare, pensie, dividende, chirii, cele obţinute din meserii liberare, etc.
Biroul de credit  – Institutie care proceseaza datele privind persoanele fizice care: au contractat credite de la bǎnci sau societaţi financiare, au cumparat un produs în sistem leasing, au fost asigurate împotriva riscului de neplatǎ de o societate de asigurari – date referitoare la fraudulenţi şi inadvertenţe, provenite din surse bancare şi non-bancare în scopul evaluarii solvabilitǎţii, al reducerii riscului de creditare şi al determinarii gradului de îndatorare al debitorilor persoane fizice.
Cadastru  – Registru public care conţine informaţii şi planuri despre toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. Serveste la identificarea şi evidenţierea imobilelor pe categorii de folosinţǎ, la stabilirea impozitelor şi la întocmirea la zi a carţii funciare.
Cesiune  – Este întelegerea prin care un creditor (cedent) transmite, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, un drept de creanţǎ propriu cǎtre o altǎ persoanǎ (cesionar).
CIP  – Centrala Incidentelor de Plati – Este sistemul naţional de gestionare în interes public al riscului bancar. Adicǎ într-o bazǎ de date sunt înregistrare incidente de platǎ (ex. : refuzul la platǎ, declararea instrumentelor pierdute, furate, distruse, anulate), iar baza de date poate fi consultatǎ atât de bǎnci, cât şi de orice persoanǎ fizica, dar tot cu ajutorul bǎncilor.
Codebitor  - Soţ/soţie şi/sau rudǎ sau afin de gradul I cu solicitantul (pǎrinte, copil major etc.), care locuieşte impreunǎ cu acesta şi contribuie la bugetul familiei şi la rambursarea creditului.
Cont curent  – Este instrumentul bancar cu ajutorul cǎruia se pot administra usor şi eficient banii. Pentru ca permite accesul permanent la bani, contul curent ofera, în mod normal, dobândǎ mult mai micǎ decât un cont de economii sau un depozit la termen.
Comision la administrarea creditului  - Pentru serviciile şi operaţiunile pe care banca le realizeazǎ pe durata creditului, se percepe un comision procentual din valoarea creditului, diferit la fiecare tip de credit.
CRB  - Centrala Riscurilor Bancare – Entitate administratǎ de Banca Naţionalǎ care colecteaza şi furnizeaza informaţii despre creditele persoanelor fizice.
Credit de consum  - Orice credit contractat de o persoanǎ fizica în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia ori pentru achizitionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare.
Creditul imobiliar  - Tip de credit destinat achiziţionarii unui imobil (locuinţǎ sau teren) garantat în diverse moduri.
Creditul ipotecar  - Este un credit imobiliar garantat numai cu ipotecă asupra locuinţei/terenului achiziţionate şi este reglementat de o lege specialǎ.
Data acordǎrii  – Este data la care banca vireaza în contul clientului suma aferentǎ creditului aprobat.
Data aprobarii  - Este data la care banca aprobǎ creditul solicitat.
Data rambursării  – Este data la care debitorul ramburseaza rata şi dobânda aferenta creditului primit.
DAE  - Dobânda anuala efectivă – Reprezintă costul total al creditului, adicǎ suma tuturor taxelor, comisioanelor şi dobanzii percepute de bancă.
Debit  – Datoria pe care o anumita persoanǎ o are la bancă sau la o altǎ institutie financiarǎ.
Debitor  – Persoanǎ care a luat un credit de la o bancă, datorand astfel o sumǎ de bani bǎncii.
Descoperire de cont  – Posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decât cea existenta. Se mai numeste overdraft.
Dobânda fluctuantǎ / fixǎ  – Dobânda este preţul imprumutului acordat de creditor debitorului şi platit de acesta din urma pentru a dobândi dreptul de a folosi o sumǎ de bani în cursul unei perioade determinate. Indicǎ tipul dobânzii: fixǎ (rǎmâne neschimbatǎ până la sfarsitul termenului) sau fluctuantǎ (se modificǎ în funcţie de diferite criterii: evoluţia pieţei, indicii monetari europeni).
Eligibilitate  – Suma condiţiilor pe care un client trebuie să le îndeplineasca pentru acordarea unui credit (ex.: vârsta, vechime în muncǎ, tip de venit).
EURIBOR  – abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. Termenul defineste o rata a dobânzii Euro-denominatǎ, practicatǎ în relatiile interbancare de cǎtre marile bǎnci pentru imprumuturile în euro.
Evaluarea imobilului  - Banca crediteazǎ solicitantul pentru o valoare a imobilului/terenului, care va fi cumparat, valoare pe care evaluatorul specializat o apreciazǎ; se poate întampla ca el să stabileascǎ un preţ diferit de cel pe care il cere vânzatorul.
Executare silitǎ  – Procedura juridică prin care creditorul obliga debitorul să îi plateasca suma datoratǎ . Executarea silitǎ presupune scoaterea la vânzare a bunurilor cu care debitorul sau garanţii lui au garantat pentru suma imprumutatǎ.
Extras de cont  – Document bancar eliberat clientilor, în care sunt înscrise toate operaţiunile de încasări şi plati efectuate într-o anumita perioada, prin conturile deschise de clienti la bancă.
Familie  - Solicitantul de credit şi sotul/ soţia acestuia.
Garanţie  – Este un bun imobil (garanţie ipotecarǎ) sau mobil cu care impumutatul sau un terţ garant este de acord să garanteze obligaţiile asumate printr-un contract de credit, pană la stingerea acestora. Dacă la scadenţǎ debitorul nu îşi onoreaza datoriile, atunci creditorul este îndreptǎţit să declanseze procedura de executarea silitǎ a bunului asupra caruia a constituit garanţia, pentru a-şi acoperi creanţa.
Garant ipotecar  - Proprietar sau co-proprietar al imobilului cu care se garanteazǎ creditul (poate fi imprumutatul, codebitorul sau o terţǎ persoanǎ).
Garanţie Reala Imobiliarǎ (GAJ)  – Garanţie reala pusă pe unul sau mai multe bunuri mobile care servesc la garantarea unei obligatii financiare, până la stingerea acesteia. Dacă la scadenţǎ debitorul nu îşi onoreazǎ datoriile, atunci creditorul este îndreptaţit să declanseze procedura de executare silitǎ pentru a recupera suma imprumutatǎ.
Garant  - Este persoana care se angajeazǎ să plateascǎ datoriile scadente ale unei persoane, în cazul în care acesta din urmǎ este în incapacitate de platǎ.
Imobil  - Constructia şi terenul aferent constructiei conform actelor de proprietate sau un teren liber de construcţii.
Ipotecă  – Este garanţia instituita asupra imobilului achizitionat printr-un credit ipotecar sau în cazul în care contractezi un credit garantând cu un imobil care îi da dreptul creditorului să îl scoata la vânzare în cazul nerambursării sumei datorate.
Libor  – rata a dobânzii practicatǎ pe piaţa londonezǎ de cǎtre bǎncile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce.
Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliarǎ  - Biroul competent să efectueze operaţiunile de publicitate imobiliarǎ cu privire la intabularea proprietaţii.
Persoane care desfasoarǎ profesii independente în baza unor legi speciale  - Persoane care desfasoarǎ activitati independente organizate în baza unor legi speciale (ex. avocati, notari, medici, arhitecti, experti contabili, farmacişti, notari publici etc.) şi care ţin contabilitatea în partidǎ simplǎ (ţin registru de încasări şi plati).
Prescoring  - Scoring preliminar, calculat în etapa de informare, pe baza informaţiilor preliminare oferite de client, fǎrǎ documente justificative, în funcţie de care brokerul/bancă poate decide dacă este oportunǎ depunerea documentaţiei de credit.
ROBOR  - rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piaţa interbancarǎ; rata dobanzii percepute de o bancă pentru creditele acordate este întotdeauna mai mare decât ROBOR, întrucât din suma încasătǎ, banca trebuie să acopere costul resurselor obţinute din credite pe piaţa interbancarǎ.
Scoring  - Cumul de criterii prestabilite, la care solicitantul trebuie să obţina un punctaj minim, stabilit prin reglementarile interne ale bǎncii, utilizat la fundamentarea deciziei de creditare.